Услови и правила

Услови и Правила

Добредојдовте во webstrani.mk.

Следниве услови за користење (овие „Услови за користење“) го регулираат вашиот пристап до и користењето на веб-страницата и  вклучувајќи ја секоја содржина, функционалност и услуги понудени на или преку www.webstrani.mk од Азгард Дооел Штип. (ул кирил и методи бр 20 , Штип , РС.Македонија). Азгард Дооел Штип овде колективно се нарекуваат „Webstrani.mk“ „ние“ или „нас“ и „вие“ и „корисник“  значи дека сте корисник на страницата.

Ве молиме внимателно прочитајте ги Условите за користење пред да започнете да ја користите страницата. Со користење на страницата, отворање сметка или со кликнување за прифаќање или согласување со Условите за користење кога оваа опција ви е ставена на располагање, вие прифаќате и се согласувате, во свое име или во име на вашиот работодавец или кој било друг субјект (ако применливо), за да се обврзете и да ги почитувате овие Услови за користење и Условите за плаќање на Webstrani.mk, пронајдени овде („Услови за плаќање“), кои се вградени овде преку референца. Понатаму, потврдувате дека сте ја прочитале и разбрале нашата Политика за приватност, пронајдена тука. Ако не сакате да се согласите со овие Услови за користење или Политиката за приватност, не смеете да пристапувате или да ја користите страницата. За подетални политики околу активноста и користењето на страницата, ве молиме пристапете до назначените написи овде.

Оваа страница е понудена и достапна за корисници кои имаат најмалку 18 години и полнолетни за да склучат обврзувачки договор. Ако сте помлади од 18 не ви е дозволено да ја користите страницата. Со користење на страницата, вие застапувате и гарантирате дека ги исполнувате сите горенаведени барања. Ако не ги исполнувате сите овие барања, не смеете да пристапите или да ја користите страницата

Нашиот тим за поддршка на корисници е достапен 24/7 ако имате какви било прашања во врска со страницата или условите за користење. Контактирањето со нашиот тим за поддршка на корисници може да се изврши со поднесување барање тука.

Оригиналниот јазик на овие Услови за користење, како и на сите други текстови низ страницата, е Македонскиот јазик. Во случај на конфликти помеѓу оригиналната македонска верзија и кој било превод, ќе преовладува македонската верзија.

1.Преглед (главни термини, накратко)

2.Продавач

 3.Услуги

4.Нарачатели

5.Нарачки

6.Спорови и откажувања

7.Однесување и заштита на корисниците

8. Пријавување прекршоци

9.Сопственички ограничувања

10.Права за повратни информации

11.Доверливост

12.Општи услови

13. Содржина генерирана од корисник

14.Сопственост

15.Одрекување од гаранции

16.Ограничување на одговорноста

1.Преглед (главни термини, накратко)

 1. Само регистрираните корисници можат да нарачуват и нудат услуги на webstrani.mk.. Регистрацијата е бесплатна. При регистрирањето за сметка, вие се согласувате да ни дадете точни, целосни и ажурирани информации и не смеете да креирате сметка за лажни или погрешни цели. Вие сте единствено одговорни за секоја активност на вашата сметка и за одржување на доверливоста и безбедноста на вашата лозинка. Ние не сме одговорни за какви било дела или пропусти од вас во врска со вашата сметка.
 2. Нарачителите плаќаат на webstrani.mk. однапред за да создадат нарачка (видете во услови за плаќање).
 3. Услугите се купуваат преку копчето за Нарачка што се наоѓа на страницата за услуга на продавачот или преку приспособена услуга.
 4. За данок и плаќања, прочитајте ги Условите за плаќање
 5. Продавачот мора да ги исполнува своите услуги и не смее да ги откажува нарачките на редовна основа или без причина. Откажувањето на нарачките ќе и влијае на репутацијата и статусот.
 6. Продавачот добиваат статуси врз основа на нивното п.
 7. Корисниците не смеат да нудат или прифаќаат плаќања со кој било друг начин освен да нарачуваат преку webstrani.mk.
 8. При купувањето на услуга, на нарачателите им се доделуваат сите права за испорачаното дело, освен ако продавачот не е наведел поинаку во страница за услуга.
 9. Се грижиме за вашата приватност. Може да ја прочитате нашата политика за приватност тука.
 10. Корисниците се обврзуваат да се усогласат со Стандардите на заедницата на webstrani.mk. , кои се збир на правила и упатства за однесување, применливи на заедницата и на пазарот на webstrani.mk. , како дополнување на овие Услови за користење, како што се ажурираат од време на време.

 

2.Продавач (Азгард Дооел Штип)

2.1 Основно

 1. Продавачот создаваа услуги на webstrani.mk за да им овозможат на нарачателите да ги купат неговите услуги.
 2. Продавачот исто така може да понудат дополнителни понуди на нарачателите покрај нивните услуги.
 3. За повеќе информации за примање плаќања, такси и даноци, видете ги Условите за плаќање.
 4. Оценката на Продавачот се пресметува врз основа на прегледите на нарачките објавени од нарачателите.
 5. Додатоци на Услуги се дополнителни услуги кои се нудат на крајот на услуга на продавачот за дополнителна цена дефинирана од нарачателот.

4.Нарачатели

4.1 Основно

 1. Webstrani.mk го задржува правото да ги користи сите јавно објавени испорачани дела за маркетинг и промотивни цели.
 2. Нарачателите може да побараат одредена услуга од функцијата Објави барање. Услугите што се бараат на Webstrani.mk мора да бидат дозволена услуга на Webstrani.mk. Корисниците треба да се воздржат од користење на функцијата Објави барање за која било цел освен да бараат услуги на Webstrani.mk.

4.2 Нарачување

 1. Ве молиме погледнете ги Условите за плаќање за плаќање преку платформата Webstrani.mk и за да дознаете за такси и даноци.

5.Нарачки

5.1 Основно

 1. Откако ќе се потврди плаќањето, вашата нарачка ќе биде креирана и ќе добие единствен број на нарачка со број.
 2. Продавачот мора да испорачаа завршени работа/или доказ за работа користејќи го копчето „Испорачана услуга“ (се наоѓа на страницата „Нарачка“) според услугата што е купена и рекламирана на нивната услуга.
 3. Нарачката е означена како завршена откако ќе биде означена како испорачана и потоа прифатена од нарачателот. Нарачката автоматски ќе биде означена како Завршена доколку е прифатена и нема поднесено барање за измена во рок од 3 дена откако нарачката е означена како испорачана.
 4. Ако поради која било причина ова не успее по користењето на Центарот за поддршка или ако наидете на недозволено користење на страницата, корисниците може да контактираат со одделот за поддршка на корисници на Webstrani.mk. за помош тука. За повеќе информации за спорови, откажувања на нарачки и рефундирање, погледнете ги Условите за плаќање.

 

5.2 Ракување со Нарачки

 1. Кога нарачателот нарачува услуга, продавачот е известен преку е-пошта, како и известувања на страницата додека е најавен на сметката.
 2. Нарачателите може да ја користат функцијата „Барајте ревизии“ што се наоѓа на страницата за нарачка додека нарачката е означена како испорачана ако испорачаните материјали не се совпаѓаат со описот на продавачот на нивната страница за нарачка или не се совпаѓаат со барањата испратени до продвачот на почетокот на процесот на нарачка.

5.3 Коментари

 

 1. Прегледите за повратни информации што ги даваат нарачателите при завршување на нарачката се суштински дел од системот за оценување на Webstrani.mk.
 2. Оставањето повратни информации од нарачателот е основна привилегија на нарачателот. Прегледите на повратните информации нема да се отстранат освен ако има јасни прекршувања на нашите Услови за користење и/или нашите стандарди на заедницата.
 3. За да се спречи каква било злоупотреба на нашиот систем за повратни информации, сите прегледи на повратни информации мора да потекнуваат од легитимни нарачки извршени исклучиво преку платформата Webstrani.mk.
 4. Коментарите за повратни информации дадени од нарачателите се јавно прикажани на страницата за нарачки на продавачот.
 5. Работните примероци се доставените слики и видеа испратени до нарачателот во порака за испорака. Работните примероци се додаваат во портфолиото во живо на продавачот на нивната страница за нарачка, доколку нарачателот избере да го објави примерокот за работа додека дава јавен преглед на повратни информации.
  Забрането е задржување на испорака на услуги, датотеки или информации потребни за комплетирање на услугата на Понуди со намера да се добијат поволни критики или дополнителни услуги.
 6. Одговарање и објавување преглед: Откако работата ќе биде испорачана, нарачателот има три дена да одговори. Доколку не се даде одговор во периодот на одговор, нарачката ќе се смета за завршена.
 7. На корисниците им е дозволено да остават рецензии за нарачките до 10 дена откако нарачката е означена како завршена. Не смеат да се додадат нови критики на нарачка по 10 дена.

 

 

6.Спорови и откажувања

 1. Ако поради која било причина ова не успее  или ако наидете на недозволено користење на страницата, корисниците може да контактираат со одделот за поддршка на корисници на Webstrani.mk за помош тука. За повеќе информации за спорови, откажувања на нарачки и рефундирање, погледнете ги Условите за плаќање.

 

7.Однесување и заштита на корисниците

 1. Webstrani.mk им овозможува на луѓето ширум во С.Македонија да создаваат, споделуваат, нарачуват и купуваат речиси секоја услуга што им е потребна со непобедлива вредност. Услугите понудени на Webstrani.mk ја одразуваат различноста на растечката економија. Членовите на заедницата Webstrani.mk комуницираат и се ангажираат преку нарачки, социјалните медиуми.
 2. Webstrani.mk одржува пријателска, ориентирана кон заедницата и професионална средина. Корисниците треба да се држат до тој дух додека учествуваат во која било активност или екстензии на Webstrani.mk. Овој дел се однесува на очекуваното однесување на кое корисниците треба да се придржуваат додека комуницираат едни со други на Webstrani.mk.
 3. За да пријавите прекршување на нашите Услови за користење и/или нашите стандарди на заедницата, несоодветно однесување на корисниците или прашања во врска со вашата сметка, ве молиме контактирајте со нашиот тим за поддршка на клиенти тука.

7.1 Основно

 1. За да се заштити приватноста на нашите корисници, идентитетите на корисниците се чуваат анонимни. Не е дозволено барање или давање адреси на е-пошта, кориснички имиња на Skype/IM, телефонски броеви или какви било други лични податоци за контакт за да се комуницира надвор од Webstrani.mk со цел да се заобиколи или злоупотреби системот за пораки Webstrani.mk или платформата Webstrani.mk.
 2. Секоја неопходна размена на лични информации потребни за продолжување на услугата може да се размени во рамките на страницата за нарачка.
 3. Webstrani.mk не дава никаква гаранција за нивото на услуга што им се нуди на нарачателите. Може да ги користите алатките за решавање спорови што ви се дадени на страницата за нарачка.
 4. Webstrani.mk не обезбедува заштита за корисници кои комуницираат надвор од платформата Webstrani.mk.
 5. Сите информации и размена на датотеки мора да се вршат исклучиво на платформата на Webstrani.mk.
 6. Груби, навредливи, неправилен јазик или насилни пораки нема да се толерираат и може да резултираат со предупредување на сметката или суспензија/отстранување на вашата сметка.
 7. Webstrani.mk е отворен за секого. Се обврзувате да не дискриминирате кој било друг корисник врз основа на пол, раса, возраст, верска припадност, сексуална ориентација или друго и признавате дека таквата дискриминација може да резултира со суспензија/отстранување на вашата сметка.
 8. Корисниците не смеат да поднесуваат предлози или да бараат страни претставени преку Webstrani.mk да склучуваат договор, да се ангажираат или да плаќаат надвор од Webstrani.mk.

7.2 Нарачки

8. Пријавување прекршоци

 1. Доколку наидете на каква било содржина што може да ги прекрши нашите Услови за користење и/или нашите стандарди на заедницата, треба да ни ја пријавите преку соодветните канали создадени за да се справиме со тие проблеми како што е наведено во нашите Услови за користење. Сите случаи се прегледани од нашиот тим. За да се заштити индивидуалната приватност, резултатите од истрагата не се споделуваат. Можете да ја прегледате нашата Политика за приватност за повеќе информации.

8.1 Прекршоци

 1. Корисниците може да добијат предупредување на нивната сметка за прекршување на нашите Услови за користење и/или нашите Стандарди на заедницата или кое било недолично однесување на корисниците пријавено до нашиот тим за доверба и безбедност. Ќе биде испратено предупредување на адресата на е-пошта на корисникот и ќе биде прикажано за тој корисник на страницата.

8.2 Недозволена употреба

 1. Услуги за возрасни и порнографија  – Webstrani.mk не дозволува размена на материјали и услуги наменети за возрасни или порнографски материјали.
 2. Несоодветно однесување и јазик – Комуникацијата на Webstrani.mk треба да биде пријателска, конструктивна и професионална. Webstrani.mk го осудува малтретирањето, вознемирувањето и говорот на омраза кон другите. На корисниците им дозволуваме медиум за кој се разменуваат пораки меѓу поединци, систем за оценување на нарачките и за вклучување на поголеми платформи како што се нашиот Форум на заедницата и страниците на социјалните медиуми.
 3. Спам – Безбедноста на членовите е главен приоритет. Секакви обиди за објавување или испраќање злонамерна содржина со намера да се загрози сметката на друг член или компјутерската околина се строго забранети. Ве молиме почитувајте ја приватноста на нашите членови со тоа што нема да ги контактирате со понуди, прашања, предлози или нешто што не е директно поврзано со нивните понуди или нарачки.
 4. Приватност и идентитет – Не смеете да објавувате или објавувате приватни и доверливи информации на други луѓе. Секоја размена на лични информации потребни за завршување на услугата мора да биде обезбедена на страницата за нарачка.
 5. Автентичен профил на Webstrani.mk – Не смеете да создавате лажен идентитет на Webstrani.mk, погрешно да го претставувате вашиот идентитет, да создавате профил на Webstrani.mk за кој било друг освен за вас (вистинско лице) или да користите или да се обидувате да користите сметка или информации на друг корисник; Информациите за вашиот профил, вклучувајќи го вашиот опис, вештини, локација итн, иако може да се чуваат анонимни, мора да бидат точни и целосни и не може да бидат погрешни, незаконски, навредливи или на друг начин штетни. Webstrani.mk го задржува правото да бара од корисниците да поминат низ процес на верификација за да ја користат страницата (без разлика дали со користење на лична карта, телефон, камера итн.).
 6. Побарувања за интелектуална сопственост – Webstrani.mk ќе одговори на јасни и целосни известувања за наводно прекршување на авторски права или заштитен знак и/или прекршување на условите за користење на трета страна. Нашите процедури за побарувања за интелектуална сопственост може да се разгледаат тука.
 7. Измама / незаконска употреба – Не смеете да го користите Webstrani.mk за какви било незаконски цели или за незаконски активности.
 8. Повеќе сметки – За да се спречи измама и злоупотреба, корисниците се ограничени на една активна сметка . Секоја дополнителна сметка за која е утврдено дека е создадена за да се заобиколат упатствата, да се промовираат конкурентски предности или да се доведе во заблуда заедницата Webstrani.mk, ќе биде оневозможена. Масовното создавање сметка може да резултира со оневозможување на сите поврзани сметки. Забелешка: секое прекршување на Условите за користење на Webstrani.mk и/или нашите стандарди на заедницата е причина за трајно суспендирање на сите сметки.
 9. Целна злоупотреба – Не толерираме корисници кои се впуштаат во насочена злоупотреба или вознемирување кон други корисници на Webstrani.mk. Ова вклучува создавање нови повеќекратни сметки за вознемирување на членовите преку нашиот систем за пораки или нарачки.
 10. Сметки – Не смеете да купувате или продавате сметки на Webstrani.mk.

9.Сопственички ограничувања

Сајтот, вклучувајќи го неговиот општ распоред, изглед и чувство, дизајн, информации, содржина и други материјали достапни на него, е исклучиво во сопственост на Webstrani.mk и е заштитен со авторски права, заштитен знак и други закони за интелектуална сопственост. Cите регистрирани заштитни знаци во сопственост исклучиво на Webstrani.mk. Корисниците немаат право, и конкретно се согласуваат да не го прават следново во однос на страницата или кој било дел, компонента или екстензија на страницата:

1. Копирање, пренесување, прилагодување, менување, дистрибуирање, пренесување, прикажување, креирање изведени дела, објавување или репродуцирање на кој било начин.

2. Обратно составување, декомпајлира, обратен инженеринг или на друг начин обид да се изведе неговиот изворен код, основните идеи, алгоритми, структура или организација.

3. Отстранување на известување за авторски права, идентификација или какви било други известувања за сопственост.

4. Користење на софтвер за автоматизација (ботови), хакови, модификации (модови) или кој било друг неовластен софтвер од трета страна дизајниран да ја менува страницата.

5.Обид за неовластен пристап до, мешање, оштетување или нарушување на страницата или компјутерските системи или мрежи поврзани на страницата.

6. Заобиколување, отстранување, менување, деактивирање, деградирање или спречување на која било технолошка мерка или заштита на содржината на страницата.

7. Користење кој било робот, роботи или друг автоматски уред, процес, софтвер или прашања кои пресретнуваат, „минираат“, или на друг начин пристапуваат до страницата за следење, извлекување, копирање или собирање информации или податоци од или преку страницата, или да се вклучите во кој било рачен процес за да го сторите истото.

8. Внесување на  какви било вируси, тројанци, црви, логички бомби или други материјали кои се малициозни или технолошки штетни во нашите системи.

9. Користење на каков било начин што може да го оштети , оневозможи, преоптоварување или оштетување на страницата, или попречување на уживањето на другите корисници на страницата или  пристап или користење на страницата на кој било начин што не е изрично дозволен со овие Услови за користење. Корисниците, исто така, се согласуваат да не дозволат или да овластат некој друг да прави ништо од горенаведеното.

Освен ограниченото право за користење на страницата според овие Услови за користење, Webstrani.mk ги поседува сите права, наслови и интереси на и на страницата (вклучувајќи ги сите права на интелектуална сопственост на неа) и вие се согласувате да не преземате никакви дејствија(и) неконзистентни со таквите сопственички интереси.

10.Права за повратни информации

 1. До степен до кој ќе му дадете на Webstrani.mk какви било коментари, предлози или други повратни информации во врска со платформата Webstrani.mk или страницата како целина, како и другите производи или услуги на Webstrani.mk (колективно, „Повратни информации“) Webstrani.mk не е обврзан да имплементира какви било Повратни информации што може да ги добие од корисниците.

11.Доверливост

 1. Продавачот треба да признае дека може да има потреба нарачателите да обелоденат одредени доверливи информации што ќе ги користи за да ја достават нарачаната работа и да ги заштитат таквите доверливи информации од неовластено користење и откривање. Затоа, продавачот се согласува да ги третираа сите информации добиени од нарачателите како високо чувствителни, строго доверливи и класифицирани материјали. Без отстапување од општоста на горенаведеното, продавачот конкретно се согласува :
 2. Да ги одржува сите такви информации во строга доверливост.
 3. Да не ги открива информациите на трети страни.
 4. Да не ги користи информациите за која било цел освен за доставување на нарачаната работа.
 5. Да не копира или репродуцира некоја од информациите без дозвола на нарачателот.

12.Општи услови

 1. Webstrani.mk го задржува правото да стави каква било сметка во мирување или трајно да ги оневозможи сметките поради прекршување на овие Услови за користење и/или нашите стандарди на заедницата или поради какво било незаконско или несоодветно користење на страницата или услугите.
 2. Прекршувањето на Условите за користење на Webstrani.mk и/или нашите стандарди на заедницата може да ја оневозможи вашата сметка трајно.
 3. Корисниците со оневозможени сметки нема да можат да нарачуват или купуваат на Webstrani.mk.
 4. Корисниците кои ги прекршиле нашите Услови за користење и/или нашите Стандарди на заедницата и им е оневозможена сметката може да контактираат со нашиот тим за поддршка на корисници за повеќе информации околу прекршувањето и статусот на сметката.
 5. Корисниците имаат можност да ги овозможат безбедносните функции на сметката за да ја заштитат нивната сметка од какво било неовластено користење.
 6. Корисниците мора да можат да ја потврдат сопственоста на нивната сметка преку Поддршка за корисници со обезбедување материјали што ја докажуваат сопственоста на таа сметка.
 7. Споровите треба да се решаваат со помош на алатките за решавање спорови на Webstrani.mk („Центар за разрешување“ на страницата за нарачка) или со контактирање на Поддршката за корисници на Webstrani.mk.
 8. Webstrani.mk може одвреме-навреме да прави промени во своите Услови за користење. Кога ќе се направат овие промени,
 9. Webstrani.mk ќе направи нова копија од условите за користење достапна на оваа страница.
 10. Вие разбирате и се согласувате дека ако користите Webstrani.mk по датумот на кој се сменија Условите за користење, Webstrani.mk ќе ја третира вашата употреба како прифаќање на ажурираните Услови за користење.

13. Содржина генерирана од корисник

 1. Содржините генерирани од корисници се однесуваат на содржината додадена од корисниците наспроти содржината создадена од страната.
 2. Целата содржина поставена на Webstrani.mk од нашите корисници (нарачатели и продавач) е содржина генерирана од корисниците.
 3. Webstrani.mk не ја проверува содржината поставена/создадена од корисникот за соодветност, прекршување на авторските права, заштитни знаци, други права или прекршувања и корисникот што ја прикачува/создава таквата содржина е единствено одговорен за тоа и за последиците од нивното користење, откривање, складирање или пренесување.
 4. Со поставување или создавање содржина на платформата Webstrani.mk, вие застапувате и гарантирате дека ги поседувате или сте ги добиле сите права, лиценци, согласности, дозволи и/или овластувања, неопходни за користење и/или прикачување на таква содржина и дека таквите содржината или нивната употреба на страницата не и нема да ја прекршува било каква интелектуална сопственост, сопственост или приватност, заштита на податоци или права на публицитет на која било трета страна.
 5. Прекршување сите важечки државни закони, регулативи и конвенции;
 6. Прекршување на некоја од политиките и/или условите за користење на вашата или трета страна.
 7. Ги повикуваме сите да пријават прекршоци заедно со доказ за сопственост, како што е соодветно.
 8. Пријавената содржина што прекршува може да биде отстранета или оневозможена.
 9. Со нудење на услуга, продавачот се обврзува дека има доволно дозволи, права и/или лиценци за обезбедување, продажба или препродажба на услугата што се нуди на Webstrani.mk.
 10. За конкретни услови поврзани со правата на интелектуална сопственост и за пријавување побарувања за прекршување на авторски права или за прекршување на заштитен знак. Имајте предвид дека наша политика е во соодветни околности да ги оневозможиме и/или укинеме сметките на корисници кои се повторливи прекршители.

14.Сопственост

 1. Сопственост и ограничувања: кога купувате услуга на Webstrani.mk, освен ако не е јасно наведено поинаку на страницата/описот на услуга на продавачот, кога делото е испорачано и предмет на плаќање, на нарачателот му се доделуваат сите права на интелектуална сопственост, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, авторски права во делото испорачано од продавачот, а продавачот се откажува од сите морални права во него. Според тоа, продавачот изречно му ги доделува на нарачателот авторските права на испорачаното дело.
 2. Целокупното пренесување и доделување на интелектуална сопственост на нарачателот ќе биде предмет на целосно плаќање за услуга, а испораката не може да се користи доколку плаќањето е откажано поради која било причина. За отстранување на сомнежот, во изработеното дело по нарачка (како уметничко дело, дизајнерско дело итн.), испорачаното дело и неговите авторски права ќе бидат ексклузивна сопственост на нарачателот и, по испораката, продавачот се согласува дека со тоа, во согласност со овие Услови за користење, му ги доделува на нарачателот сите права, назив и интерес за испорачаната работа.
 3. Некои понуди (вклучително и за нарачана работа) наплаќаат дополнителни плаќања (преку додатоци за услуга) за лиценца за комерцијална употреба. Ова значи дека ако го купите услуга за лична употреба, ќе ги поседувате сите права што ви се потребни за таква употреба и нема да ви треба лиценца за комерцијална употреба. Ако имате намера да го користите за било каква наплата или друга сметка, или за која било цел што е директно или индиректно поврзана со кој било бизнис, или друго претпријатие наменето за профит, ќе треба да ја купите лиценцата за комерцијална употреба преку услуга  и ќе имаат пошироки права кои ја покриваат вашата деловна употреба.
 4. Понатаму, корисниците (и нарачателите и продавачот) се согласуваат дека  корисниците доброволно ја креираат/поставуваат содржината на Webstrani.mk, вклучувајќи текстови за услуга, фотографии, видеа, кориснички имиња, кориснички фотографии, кориснички видеа и какви било други информации, вклучително и приказот на испорачаната работа, Webstrani.mk може да се користи без никаква сметка за маркетинг и/или други цели

 

15.Одрекување од гаранции

ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОТ, НЕГОВАТА СОДРЖИНА И СЕКОЈА УСЛУГА ИЛИ ПРИМЕК ДОБИЕНИ ПРЕКУ САЈТОТ Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. САЈТОТ, НЕГОВАТА СОДРЖИНА И СЕКОЈА УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ ДОБИЕНИ ПРЕКУ САЈТОТ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НА ОСНОВА „КАКО ШТО Е“ И „КАКО ДОСТАПНО“, БЕЗ НИКАКВИ ВИД ГАРАНЦИИ, WEBSTRANI.MK НЕ ПРАВААТ НИКАКВА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ПРЕТСТАВУВАЊЕ ВО ОДНОС НА КОМПЛЕТНОСТА, БЕЗБЕДНОСТА, СИГУРНОСТА, КВАЛИТЕТОТ, ТОЧНОСТА ИЛИ ДОСТАПНОСТА.

 

 

16.Ограничување на одговорноста

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ WEBSTRANI.MK, ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ, ВРАБОТЕНИТЕ, АГЕНТИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ ИЛИ ДИРЕКТОРИТЕ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА ШТЕТИ ОД КОЈ ВИД, ПО КОЈА КОЈА ПРАВНА ТЕОРИЈА, БИЛО БИЛО ВЕБ-САЈТОВИ ПОВРЗАНИ СО НЕА, КОЈА СОДРЖИНА НА САЈТОТ ИЛИ ТАКВИ ДРУГИ ВЕБ-САЈТОВИ ИЛИ  УСЛУГИ ИЛИ ПРИМЕROK ДОБИЕНИ ПРЕКУ САЈТОТ ИЛИ ТАКВИ ДРУГИ СТРАНИЦИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕКОЈА НЕКОЈА ДИРЕКТНО, НЕКОЈА, ИНДИРЕКТНА, ИНФОРМАТИВНА, ЈАС НЕКОЈА НЕКОЛКУ КОНЗИЛУВАЧКА, ИНФОРМАЦИЈА, ОГРАНИЧЕНО НА, ЛИЧНА ПОВРЕДА, ЕМОЦИОНАЛНА ПОВРЕДА, ГУБЕЊЕ НА ПРИХОДИ, ГУБЕЊЕ НА ПРОФИТИ, ГУБЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ИЛИ ОЧЕКУВАНИ ЗАШТЕДИ, ГУБЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ.

ГОРЕНАВЕДЕНОТО  НЕ ВЛИЈАЕ НА НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ КОЈА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИСКЛУЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ СПОРЕД ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН.

LinkedIn
Share